News

Home / Cac Thiet Bi Nghien

Cac Thiet Bi Nghien

C225ch s dng rt n gin bn ch cn b243c g243i tm b244ng qut n243 v224o mi hoc hng ly mu bnh phm ri a v224o tay cm ph226n t237ch. Bn th226n phn tay cm n224y chy bng pin v224 c243 th kt ni vi in thoi th244ng minh hin th kt qu trong v242ng 30 ph250t.

Our News

Last News